خانه درباره ما کادر آموزشی دبستان پسرانه 1 و 2

کادر آموزشی دبستان پسرانه 1 و 2

نام و نام خانوادگی

مدرک  تحصیلی

سمت

کبری فخیمی
کارشناسی ارشد
آموزگار پایه اول
سمیرا حسینی
کارشناسی
آموزگار پایه اول
فهیمه کاشفی کارشناسی آموزگار پایه اول
آیدا ولینژاد دانشجوی دکتری تخصصی
آموزگار پایه دوم
مهناز پناهی
کارشناسی
آموزگار پایه دوم
بیتا  مهرپویا
کارشناسی آموزگار پایه سوم
سعیده دیبازر کارشناسی آموزگار پایه سوم
نعیمه کرد اوغلی آذری کارشناسی ارشد
آموزگار پایه چهارم
واعظی کارشناسی ارشد

آموزگار پایه پنجم  

رقیه اسدی کارشناسی ارشد

آموزگار پایه ششم

محمد گنجی نژاد
کارشناسی

تربیت بدنی

کارشناسی تربیت بدنی
عسل گل بابازاد
کارشناسی ارشد
مشاور تحصیلی