خانه درباره ما کادر آموزشی

کادر آموزشی

نام و نام خانوادگی

مدرک  تحصیلی

سمت

کبری فخیمی
کارشناسی ارشد
آموزگار پایه اول
سمیرا حسینی
کارشناسی
آموزگار پایه اول
فهیمه کاشفی کارشناسی آموزگار پایه اول
رویا منصوری
کارشناسی ارشد
آموزگار پایه دوم
مهناز پناهی
کارشناسی
آموزگار پایه دومبیتا  مهرپویا
کارشناسی آموزگار پایه سوم
سعیده دیبازر کارشناسی آموزگار پایه سوم


آموزگار پایه چهارم
نعیمه کرداوغلی
آموزگار پایه چهارم
رقیه اسدی
کارشناسی ارشد

آموزگار پایه پنجم  آموزگار پایه ششم

زبان انگلیسی

کلاس های دوم تا ششم

محمد گنجی نژاد
کارشناسی

ورزش

کلاس های اول تا ششم

عسل گل بابازاد
کارشناسی ارشد
مشاور تحصیلی